Lütfen Bekleyin...
Sosyal girişimler, ana amacı toplumsal ve ekolojik sorunları çözmek olan ve bu sorunları sürdürülebilir şekilde çözmek için ekonomik faaliyetlerde bulunan yapılardır. Biz sosyal girişimlerin bugünün ve geleceğin iş modeli olduğuna inanıyor, bu nedenle Açık Açık Sosyal Girişim Platformu’nda yer alarak amacımızla, değerlerimizle, finansal yapımız, işleyişimiz ve sosyal ve/veya ekolojik etki odağımızla bir sosyal girişim olduğumuzu beyan ediyoruz. 

SOSYAL GİRİŞİM BEYANI*

AMAÇ:

Bu sosyal girişim, toplumsal ve/veya ekolojik bir soruna çözüm üretmek amacıyla kurulmuştur. Strateji , yatırım, finansman, operasyon, üretim, iletişim süreç ve kararlarında pozitif sosyal ve/veya ekolojik etkisini maksimize etmeyi amaçlar. Kuruluş belgelerinde ve/veya kamuya açık belgelerde bu amaç açıkça belirtilir.


DEĞERLER:

Bu sosyal girişim;
- Ürün ve/ya hizmetlerinin üretiminden dağıtımına ve tanıtımına kadarki bütün aşamalarda doğa ve insan haklarını tanır.
- Fiilen veya sözlü olarak hiçbir birey veya kuruma yönelik milliyet, ırk, cinsiyet, cinsel kimlik ve yönelim, din, yaş, sosyal statü, politik yönelim veya herhangi diğer performans dışı kriter temelli ayrımcılık yapmaz.
- Hiçbir şiddet eylemine katılmaz; söylemleri, eylemleri ve iletişim araçları ile şiddeti desteklemez veya övmez.
- Çalışmalarını sürdürürken şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hak edilmeyen herhangi bir gelir, ayrıcalık, avantaj ve benzeri unsurları elde etmeye kalkışmaz; paydaşlarından etik olmayan ve hukuka aykırı taleplerde bulunmaz.
- Sistematik dönüşüm ve alanın dönüşümüne yönelik çoğaltmaya, iş birliğine, model ve fikir paylaşımına açıktır.

FİNANSAL:

Bu sosyal girişim;
- Ürün, hizmet ve/ya hisse satışlarından elde edilen kârın %49’undan fazlası hissedarlara dağıtılmaz, sosyal etkiyi maksimize etmek için tekrar kullanılır.
- Kredi, hibe, yatırım vb finansal araçları, sosyal etkisini artırmak için kullanır.

SOSYAL ETKİ:

Bu sosyal girişim;
- Etki planını paylaşır, etkisini ölçmek için gereken çabayı gösterir.
- Etkiyi gösteren çıktıları kamuoyu ve ilgili paydaşlarla paylaşır.

İŞLEYİŞ:

Bu sosyal girişim,
- Ürün ve/veya hizmetlerinin üretiminden dağıtımına ve tanıtımına kadarki bütün aşamalarda doğa, toplum ve insan haklarını gözetir.
- Ürün ve/veya hizmetlerini birlikte ürettiği çalışanlarının esenliğini gözeterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında, adil bir ücret politikası ile çalışmalarını sağlar.
- İçinde bulunduğu ürün ve/ya hizmet sektörünün ücret skalası içinde hareket eder.
- Yukarıda benimsediği değerler doğrultusunda kamuoyunu yanıltıcı ve aşırı tüketime yöneltici tanıtım ve iletişim faaliyetlerinde bulunmaz.


Bu sosyal girişim, yukarıdaki maddelerle ilgili faaliyetlerinde bir değişiklik olduğu takdirde Açık Açık’a hemen bildireceğini beyan eder.
*2019 yılında Açık Açık Derneği, Ashoka Türkiye ve Türetim Ekonomisi Derneği tarafından hazırlanmıştır.