Bağış 101 – Açık Açık, Yardımdan Bağışçılığa

Merhaba, aramıza hoş geldin. Eğer henüz tam olarak tanışma fırsatı bulamadıysak, öncelikle kendimizi tanıtalım;

biz kimiz? ne yapıyoruz? ve neleri değiştirmeyi hedefliyoruz?

Açık Açık çok genç bir platform. Burada, hep birlikte birçok önemli konuda paylaşımda bulunacağız. Bu paylaşımlarda doğru iletişimi sağlamak adına, tekrar tekrar belki de en fazla kullanacağımız terimleri açıklamaya çalıştık. Merak etme, uzun bir liste değil.Kısa bir zamanda yeni bir dil öğreneceksin.

Yardım- Kendi gücünü ve imkanlarını başka birinin iyiliği için kullanma

İyilik- Karşılık beklenmeden yapılan yardım

Hayırseverlik (charity)- Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik yapmayı ve yardım etmeyi sevme

Bağışçılık (philanthropy)- Bir kimsenin ya da kuruluşun, bir başka kişi ya da kuruluşa kamusal fayda sağlamak için, para ya da parasal değeri olan ürün, hizmet, zaman gibi değerleri ücretsiz, veya ederinden daha düşük bir bedel ile gönüllü olarak vermesi

Filantropi- İnsanı, insanlığı sevme anlamına gelen Yunanca kökenli kavram. Günümüzde, birinin zamanını, yeteğini/uzmanlığını veya varlıklarını kamusal yararın ilerletilmesine katkıda bulunmak için gönüllü olarak vermesi anlamında kullanılıyor.

***

Temel olarak bu kavramların hepsi benzer şeyleri ifade etse de bağışçılık (filantropi), hayırseverlikten farklı olarak, gündelik sorunlara çare olmaktan çok, temel sorunları tespit ederek, onlara kalıcı ve kitlesel çözüm bulunmasına yardımcı olmayı ifade ediyor.

Bu anlamda, hayırseverliği çok önemsemek ile birlikte, Açık Açık,“Neyi değiştirmek istersin?”, “Nasıl bir dünyada yaşamak istersin?” sorularını sorarak, bilerek hayır işlemeyi; yani bağışçılığı geliştirmeyi hedefliyor.

***

Sivil Toplum- Bir devletin otoritesi altında yaşayan, kendi amaçları peşinde olan bireylerin oluşturduğu devletten bağımsız, gönüllülük esasına dayalı örgütlü topluluktur.

Sivil Toplum Kuruluşu- Resmi ve özel kurumlar dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak, politik, sosyal, kültürel, hukuki, çevresel ve benzeri amaçlar için çalışmalar yürüten, kar amacı gütmeyen, gönüllülük esasına dayalı kuruluştur. Odalar, sendikalar, vakıf ve dernekler sivil toplum kuruluşlarıdır.

3. Sektör- Devletin, yani kamu sektörünün ve özel sektörün yetersiz kaldığı alanlarda topluma hizmet sağlamak amacıyla ortak hedefe yönelmiş insanlar tarafından kurulan kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. ‘Sivil toplum’, ‘kar amacı gütmeyen sektör’, ‘gönüllü sektör’ gibi kavramlar ile ortak anlamda kullanılmaktadır.

Dernek- Kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az 7 kişinin oluşturduğu, kazanç paylaşımı yapmayan tüzel bir kişi topluluğudur.

Vakıf- Belirli bir amaç içinkişi ya da kurumlarca kurulmuş, bir hizmetin devamlı olarak sağlanabilmesi için şartlı ve resmi olarak bağışlanan bir mülk ya da paranın tahsis edildiği mal varlığı topluluğudur.

Açık Açık Platformu’nda, çok sayıda dernek ve vakıf bulunuyor. ‘Bağışçı Hakları Beyannamesi’ni benimseyen bu kurumlar, bağışçıların sorularına cevap vermeyi ve projelerini anlatmayı bekliyorlar.

Şeffaflık- Kararların, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda alınması ve uygulanması, alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye erişiminin sağlanması ve bu bilginin de ulaşılabilir, anlaşılır ve somut olması prensibidir.

Hesap verebilirlik- Yetkiyi ve gücü elinde tutan kişi ve kurumların, yetki ve sorumluluklarının kullanımına ilişkin olarak ilgili kişilere karşı cevap verebilir olma, yapılan eleştiri ve talepleri dikkate alarak hareket etme ve bir başarısızlık, yetersizlik ya da yolsuzluk durumunda sorumluluğu üzerine alma gerekliliğidir.

Açıklık- Şeffaflık, herhangi bir şey saklamama, haber ya da bilgiye sınırsız erişim, yönetim ve karar alma süreçlerinde çoğulculuk anlamlarına gelmektedir. Platformun ve derneğimizin adını aldığı bu kavram, şeffaflık ve hesap verebilirliği vurgulamaktadır.


Kaynakça